vyčkej prosím, hledáme pro tebe vhodnou palmu
>

Obchodní podmínky

obchodní společnosti Coolcoco s.r.o., IČO 02840740, se sídlem U Rajské zahrady 1912/3, PSČ 130 00, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 82696 (dále jen „Coolcoco“) pro nákup zboží a/nebo služeb na portálu www.mladykokos.cz (dále jen „MKOP“)

Poslední aktualizace: 8.3.2017

I. Úvodní ustanovení

Tyto MKOP společnosti Coolcoco upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy na využití služeb a/nebo nákup zboží společnosti Coolcoco (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi společnosti Coolcoco a kupujícím, který si prostřednictvím portálu www.mladykokos.cz (dále jen „Portál Coolcoco“) a/nebo prostřednictvím jiné internetové adresy a/nebo jiné mobilní aplikace, hodlá zakoupit u společnosti Coolcoco zboží a/nebo službu (dále jen „Zboží“). Tyto MKOP jsou určeny pro nákup Zboží kupujícím za účelem přímé spotřeby (dále jen „Zákazník“).

V aktuální nabídce Zboží na Portálu Coolcoco mohou být některá ustanovení upravena odlišně od MKOP, přičemž, taková odchylná ujednání mají přednost před těmito MKOP.

Pokud Coolcoco nabízí zákazníkům jakoukoli akci, která má nebo bude mít vlastní podmínky, mají podmínky této akce přednost před MKOP, pokud by však jakékoli ujednání z podmínek akce bylo neplatné nebo nevymahatelné, užije se ujednání MKOP namísto ujednání z takové akce. Akce může být omezena časově a/nebo množstvím prodaného Zboží, případně může mít i jiné další podmínky a omezení. Coolcoco je oprávněna takovou akci kdykoli zrušit.

Ustanovení těchto MKOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a MKOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu je možno uzavřít pouze v českém jazyce. Potom, co ji Zákazník s Coolcoco uzavře, zůstane uložená u společnosti Coolcoco a není Zákazníkovi přístupná.

Společnost Coolcoco může znění MKOP jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění MKOP. Společnost Coolcoco informuje Zákazníky o změně MKOP na Portálu Coolcoco, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním MKOP Zákazník mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Má se za to, že Zákazník, který uzavírá Smlouvu, s novým zněním MKOP souhlasí.

Společnost Coolcoco je oprávněna prodej Zboží na Portálu Coolcoco kdykoli ukončit.

II. Uzavření Smlouvy

Coolcoco na Portálu Coolcoco nabízí ke koupi Zboží (včetně jeho cen), které Zákazník může zakoupit a nechat si jej doručit. Ceny nabízeného Zboží jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v korunách českých.

Možnost uzavření Smlouvy se společností Coolcoco za podmínek uvedených v nabídce na Portálu Coolcoco zůstává v platnosti po dobu uvedenou na Portálu Coolcoco a za předpokladu naplnění podmínek uvedených v této nabídce na Portálu Coolcoco.

Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) hradí Zákazník.

Postup vedoucí k uzavření Smlouvy. Pro uzavření Smlouvy v rámci nákupního procesu nejprve zvolí Zákazník na Portálu Coolcoco Zboží, jež chce zakoupit, a dále jeho požadované množství. Tento krok potvrdí stisknutím tlačítka „Koupit“ nebo „Sundat z palmy“. Nezvolí-li Zákazník požadované množství, bude mu do Košíku přidán vždy jeden kus nebo jiná nejmenší nabízená jednotka příslušného Zboží.

Jakmile Zákazník provede výše zmíněným postupem výběr veškerého Zboží, jež má v úmyslu zakoupit, v nákupním procesu pokračuje stisknutím tlačítka „Objednat“, umístěném v sekci „Košík“.

V rámci rekapitulace Objednávky Zákazník uvede své kontaktní údaje a adresu, na kterou mu má být Zboží doručeno, případně i další informace potřebné pro předání objednaného Zboží (dále jen „Objednávka“). Ceník dopravného, metody placení a způsoby doručení nalezne zákazník na webových stránkách poskytovatele služby.

Před odesláním Objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do Objednávky. Objednávku odešle Zákazník společnosti Coolcoco kliknutím na tlačítko „Objednat“ v sekci „Nakonec vyřešíme platbu a je to hotové“. Smlouva mezi Coolcoco a Zákazníkem vzniká dokončením objednávky ze strany Zákazníka. Současně s provedením první objednávky probíhá registrace zákazníka a zákazníkovi je založen uživatelský profil.

Coolcoco neprodleně po uzavření Smlouvy potvrdí Zákazníkovi, že Objednávku obdržela, a to na adresu elektronické pošty, kterou Zákazník uvedl v Objednávce.

Coolcoco je vždy oprávněna v závislosti na charakteru Objednávky Zákazníka požádat o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky). Pokud Zákazník Objednávku nepotvrdí bez zbytečného odkladu, má se za to, že je objednávka neplatná.

Coolcoco Zákazníkovi předá Zboží dle Objednávky Zákazníka a jim zvoleným dopravcem přes Portál Coolcoco. Zboží je Zákazník povinen převzít, nevyužije-li možnosti odstoupení od Smlouvy. Za Zákazníka může Zboží převzít vedle Zákazníka nebo jeho zákonného zástupce také fyzická osoba starší 18 let, která se zdržuje v bytě nebo jiných prostorách na adrese Zákazníka a která osobě, která Zákazníkovi Zboží za společnost Coolcoco předává, způsobem uvedeným níže v těchto MKOP, prokáže svou totožnost.

V souladu s § 28 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty společnost Coolcoco není povinna vystavit daňový doklad za zakoupené Zboží. Daňový doklad bude ke stažení na profilu Zákazníka na Portálu Coolcoco.

Zákazník bere na vědomí, že Coolcoco není povinna uzavřít Smlouvu zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu a/nebo podmínky užití Portálu Coolcoco.

Podle zákona o evidenci tržeb je Coolcoco povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Zákazník dává souhlas Coolcoco s vystavením a zasláním účtenky elektronickou formou.

Zákazník vůči Dodavateli prohlašuje a zaručuje, že:

je plně svéprávný, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,

veškeré údaje, které poskytuje společnosti Coolcoco, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,

zaplacením ceny Zboží neobchází ani neporušuje práva třetích osob a je oprávněný použít finanční zdroje využité na zaplacení Zboží,

se před zahájením užívání Portálu Coolcoco důkladně seznámil s těmito MKOP, že jim zcela rozumí a souhlasí s nimi.

III. Změna a zrušení Objednávky

Objednávka je pro Zákazníka závazná od chvíle jejího dokončení na Portálu Coolcoco. Její změna je možná pouze ze strany společnosti Coolcoco, a to i v případech uvedených v těchto MKOP, nebo pokud k tomu pověřený zaměstnanec společnosti Coolcoco za tímto účelem telefonicky kontaktuje Zákazníka se sdělením, že objednané Zboží nebo jakákoli jeho jednotlivá položka v době vypravení Objednávky nejsou dostupné.

Zrušení Objednávky je možné telefonicky, v případě, že zásilka ještě nebyla expedována.

Zákazník je při změně či zrušení Objednávky povinen uvést číslo Objednávky, datum Objednávky a číslo bankovního účtu pro vrácení ceny Zboží.

V případě zrušení Objednávky dle předchozího odstavce MKOP bude již zaplacená částka Zboží poukázána na bankovní účet Zákazníka uvedený Zákazníkem v rámci zrušení Objednávky (nebude-li zrušení Objednávky takový údaj obsahovat, pak na bankovní účet, z něhož byla provedena platba za Zboží).

IV. Odstoupení od Smlouvy a práva z vadného plnění (reklamace Zboží)

Coolcoco prohlašuje a Zákazník bere na vědomí, že tyto MKOP jsou určeny pro nákup Zboží kupujícím – spotřebitelem za účelem přímé spotřeby, tj. jsou určeny výhradně pro tzv. spotřebitelské smlouvy dle ust. § 1810 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „Občanský zákoník“).

Odstoupení od Smlouvy. V souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku má Zákazník právo od Smlouvy odstoupit do 14 dní od převzetí Zboží a to i od jednotlivé položky Zboží.

V případě odstoupení od Smlouvy Zákazník může předat Zboží ihned osobě, která mu jej za společnost Coolcoco předala a není-li to možné, je povinen sdělit odstoupení od Smlouvy telefonicky společnosti Coolcoco nebo prostřednictvím Portálu Coolcoco a zaslat Zboží na své náklady na adresu Ke Stadionu 50, 272 01 , Kladno.

Pro vyloučení veškerých pochybností Coolcoco v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku prohlašuje, že nelze odstoupit od Smlouvy týkající se Zboží podléhající rychlé zkáze (např. ovoce, zelenina nebo potraviny živočišného původu) nebo u Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným Zbožím. Zákazník dále nemůže odstoupit od Smlouvy, týká-li se Zboží, které bylo dodáno v uzavřeném obalu, které Zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Zákazník vrací Zboží úplné a v nepoškozeném stavu. Při odstoupení od Smlouvy a následném vrácení Zboží Zákazník odpovídá společnosti Coolcoco pouze za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než jak je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

V případě platného odstoupení od Smlouvy bude cena Zboží nebo její poměrná část vrácena do 14 dnů od vrácení Zboží (nebo od doložení, že Zboží bylo odesláno ve lhůtě k tomu určené dle čl. IV. Těchto MKOP) na bankovní účet Zákazníka, případně na bankovní účet, z nějž Zákazník cenu uhradil a to včetně nákladů na dodání nebo jejich poměrné části.

Reklamace Zboží. Zákazníkovi se doporučuje předané Zboží z Objednávky neprodleně po jeho převzetí zkontrolovat, přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství a zjištěné nedostatky vytknout společnosti Coolcoco nějakým vhodným způsobem. Pokud Zboží při předání Zákazníkovi bude vykazovat vady (např. propadla expirační doba nebo u Zboží je jiná zjevná nezpůsobilost k určenému účelu použití), reklamuje Zákazník Zboží v záruční době u společnosti Coolcoco. Práva z vadného plnění může Zákazník uplatnit na adrese sídla podnikání společnosti Coolcoco nebo prostřednictvím Portálu Coolcoco a kontaktních údajů na něm uvedených. Společnost Coolcoco tímto informuje Zákazníka, že s ohledem na povahu Zboží, nemusí být ze strany společnosti Coolcoco jeho reklamaci vždy vyhověno, a to zejména v případě, že nevytkl zjevné vady Zboží při jeho předání (např. potraviny nebo při poškození ochranného obalu) a/nebo nepodaří-li se prokázat, že Zboží mělo vytýkané vady již při jeho předání. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Coolcoco za vady může upravit reklamační řád Coolcoco.

Práva a povinnosti smluvních stran týkající se práv z vadného plnění se řídi příslušnými právními předpisy zejména ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění.

Neoznámí-li Zákazník vadu Zboží včas, pozbývá právo odstoupit od Smlouvy.

Coolcoco je povinna dodat Zboží ve shodě se Smlouvou a bez právních a faktických vad. Plnění musí být poskytnuto v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní Zboží v jakosti střední a jde-li o Smlouvu v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze Smlouvy, jinak pro účel obvyklý. Poškození balení Zboží není porušením tohoto článku, přičemž vhodný způsob balení je oprávněna zvolit výhradně Coolcoco.

Zákazník odpovídá za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Zboží je vadné, nemá-li vlastnosti stanovené v ust. § 2095 a § 2096 Občanského zákoníku. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání Zboží.

Právo Zákazníka z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody (tj. převzetí Zboží při doručení) na Zákazníka, byť se projeví až později. Právo Zákazníka založí i později vzniklá vada, kterou Coolcoco způsobila porušením své povinnosti.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. To neplatí u Zboží, na němž je vyznačena doba minimální trvanlivosti, datum spotřeby, nebo jiná forma informace obdobného významu.

Zákazník nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, o které musel s vynaložením obvyklé pozornosti vědět již při uzavření Smlouvy, nebo kterou sám způsobil.

Zákazník je v souladu s ustanovením § 2165 oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 24 měsíců od převzetí (dále jen „Záruční doba“), s výjimkou:

  • Prodávaného Zboží, u nějž je na jeho obalu, nebo návodu připojenému k němu připojenému nebo v reklamě v souladu s právními předpisy uvedena doba (tj. minimální trvanlivost), po kterou lze věc použít,
  • Zboží vadného z důvodu váhy neodpovídající váze Zboží objednaného Zákazníkem v Objednávce, nepřekročí-li hmotnostní odchylka 10 % celkové váhy daného objednaného Zboží;
  • Opotřebeného Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
  • Zboží prodávané za nižší cenu pro vadu, kvůli níž byla nižší cena ujednána;
  • Vyplývá-li to z povahy Zboží.

Záruční doba běží od dodání Zboží společností Coolcoco. Bylo-li Zboží v případě kupní smlouvy podle smlouvy odesláno, běží záruční doba od dojití věci do místa určení. Zákazník nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Zboží vnější událost. To neplatí, způsobila-li vadu Coolcoco.

Pokud Zákazník přebírá zásilku od kurýra, která je viditelně poškozená, Zákazník tuto zásilku nepřevezme, ale vyfotí ji a sepíše s kurýrem protokol o škodě. Zákazník neprodleně informuje Coolcoco, ideálně emailem společně s fotkou. Coolcoco poté v nejkratším možném termínu vyexpeduje zásilku novou.

Jakmile Zákazník zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu společnosti Coolcoco a vadné Zboží společnosti Coolcoco předá, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána.

Coolcoco je povinna vydat Zákazníkovi k jeho výzvě písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace Zákazník požaduje. Coolcoco zároveň informuje Zákazníka o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace. Coolcoco nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se účastníci nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

Je-li vada odstranitelná, může se Zákazník domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět plnění řádně užívat, může Zákazník buď odstoupit od Smlouvy ve vztahu k danému reklamovanému Zboží, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

Nemá-li podle Smlouvy Zboží náležité vlastnosti, může Zákazník požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Zákazník i právo od Smlouvy ve vztahu k danému reklamovanému Zboží odstoupit. Neodstoupí-li Zákazník od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu společnost Coolcoco nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit její součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Zákazník nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Zákazníkovi způsobilo značné obtíže.

V. Cena Zboží a platební podmínky

Cenu Zboží a případné další náklady dle Smlouvy hradí Zákazník způsoby určenými na Portálu Coolcoco.

Ceny Zboží uvedené na Portálu Coolcoco jsou uvedeny včetně DPH.

Pro vyloučení pochybnosti Coolcoco prohlašuje, a Zákazník bere na vědomí, že vlastnické právo k Zboží přechází, na Zákazníka až v okamžiku uhrazení celkové ceny Zboží, nezvolil-li Zákazník platbu na fakturu u společnosti Coolcoco.

Má-li Zákazník k úhradě ceny Zboží v úmyslu využít platební systém GoPay (internetovou platební bránu) provozovaný společností GOPAY s.r.o., je před jeho použitím povinen seznámit se s příslušnými obchodními podmínkami upravujícími jeho užívání. Platební systém GoPay je provozován výhradně společnosti GOPAY s.r.o., Společnost Coolcoco proto nenese jakoukoli odpovědnost za případnou škodu způsobenou Zákazníkovi na základě použití tohoto platebního systému.

Cena dopravy kurýrem je 100,00 Kč s DPH.

Zákazník má možnost dopravy kurýrem zdarma, a to v případě, že objednávka přesáhne částku 1 500,00 Kč s DPH.

Platba „Twisto“ (nebo též „Zboží ihned, platím za 14 dní“) je poskytována společností Twisto payments a.s., IČO: 01615165, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 na základě Twisto faktury postoupením pohledávky na úhradu platby s prodlouženou splatností společnosti Twisto payments a.s., a to za podmínek uvedených ve „Všeobecných obchodních podmínkách pro zákazníky služby „TWISTO“.

V případě, že Kupující využije službu „Twisto“ zprostředkovanou Prodávajícím a poskytovanou ze strany Twisto payments a.s., je Kupující povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 14 dnů ode dne doručení zboží.

K uzavření kupní smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany Kupujícího, akceptací objednávky ze strany Prodávajícího (písemným potvrzením elektronickou poštou) a úhradou objednaného zboží Kupujícím nebo využitím služby „Twisto“.

Kupující souhlasí s tím, že vybráním služby Twisto v nákupním košíku Obchodníka a po následném schválení platby Twistem, akceptuje „Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky služby „TWISTO“.

VI. Odpovědnost a záruky

Coolcoco nenese odpovědnost za případnou škodu nebo jakékoli jiné následky vzniklé Zákazníkovi na základě nebo v souvislosti s jednáním jednotlivých Zákazníků, způsobu, jimž Portál Coolcoco využívají, nebo jiných okolností vzniklých na straně Zákazníka.

Coolcoco nenese odpovědnost za škody způsobené vyšší mocí, ani za výpadky Portálu Coolcoco způsobené přerušením přívodu el. energie.

Coolcoco nenese odpovědnost za plynulý nepřerušený, bezchybný a bezpečný chod Portálu Coolcoco. Coolcoco nenese odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Portálu Coolcoco ani odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Portálu Coolcoco nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.

Coolcoco neodpovídá za služby poskytované subjekty odlišnými od společnosti Coolcoco, a to zejména provozovatele platebního systému uvedeného v čl. V těchto MKOP, nebo doručovatelů (kurýrů), ani za jakékoli následky jejich jednání, či práva a povinnosti s těmito službami spojené.

Dostupnost Zboží je vázána na skladové zásoby a Coolcoco dostupnost Zboží negarantuje. V případě, že nebude možné Objednávku z jakýchkoli důvodů na straně společnosti Coolcoco vyřídit, bude o tom Zákazník telefonicky informován na telefonním čísle, který Zákazník uvede v Objednávce jako kontaktní.

Coolcoco také neodpovídá za porušení MKOP, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícím její odpovědnost, a to především ust. § 2924.

VII. Další práva a povinnosti Smluvních stran

Zákazník bere na vědomí, že obsah tvořící Portál Coolcoco (včetně fotografií propagovaného Zboží) je chráněny autorským právem, a to zejména zákonem č. 121/2000 Sb, autorský zákon, v účinném znění. Zákazník se zavazuje používat Portál Coolcoco výhradně pro svou potřebu, a že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) obsah Portálu Coolcoco.

Přístup a užití Portálu Coolcoco ze strany Zákazníka v souladu s MKOP je bezplatný.

Zákazník není oprávněn používat Portál Coolcoco způsobem, jenž by mohl mít negativní vliv na provoz Portálu Coolcoco. Portál Coolcoco je možné užívat jen v rozsahu, který není v rozporu s právy ostatních Zákazníků společnosti Coolcoco, a výhradně v souladu s účelovým určením Portálu Coolcoco.

Zákazník užívá Portál Coolcoco na vlastní riziko a souhlasí s tím, že fotografie Zboží na Portálu Coolcoco jsou pouze ilustrativní.

Coolcoco neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na Portálu Coolcoco, tj. za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, nebo ztrátu dat Zákazníka nebo jiné třetí osoby užívající Portál Coolcoco ani za další hmotné a nehmotné ztráty.

Coolcoco si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup Zákazníka nebo jiné 3. osoby k Portálu Coolcoco.

Coolcoco není ve vztahu k Zákazníkovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1, písm. e) zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

VIII. Ochrana osobních údajů, obchodní sdělení a reklama

Osobní údaje Zákazníka zpracovává společnost Coolcoco, která zajišťuje ochranu těchto údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném znění. Tím není dotčena povinnost společnosti Coolcoco, jako správce, poskytnout informace o Zákazníkovi třetím osobám nebo orgánu veřejné moci v případech upravených právními předpisy.

Souhlas se zpracováním svých osobních údajů uděluje Zákazník přímo společnosti Coolcoco.

Coolcoco zpracovává osobní údaje Zákazníků, kteří vyplní registrační formulář, či se přihlásí prostřednictvím sítě Facebook, případně neregistrovaných Zákazníků, kteří uzavřou Smlouvu.

Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová a fyzická adresa doručení zboží, telefonní číslo, datum narození, základní údaje poskytnuté sítí Facebook, seznam přátel na síti Facebook a emailová adresa účtu Zákazníka na síti Facebook a zájmy Zákazníka na síti Facebook (dále vše společně jen jako „Osobní údaje“).

Zákazník souhlasí se zpracováním Osobních údajů společností Coolcoco, a to pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.

Zákazník bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost Coolcoco o změně ve svých Osobních údajích.

Zpracováním Osobních údajů může Coolcoco, jako správce, pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Aktuální seznam zpracovatelů Osobních údajů bude vždy zveřejněn na Portálu Coolcoco.

Osobní údaje budou zpracovávány prostřednictvím zabezpečeného počítačového programu po dobu platné registrace, a není-li Zákazník registrován po dobu, než Zákazník odvolá souhlas se zpracováním Osobních údajů udělený dle části X. těchto MKOP.

Zákazník potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Zákazník dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu ke společnosti Coolcoco odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Coolcoco. Zjistí-li Zákazník nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, je Zákazník oprávněn:

  • požádat Správce o vysvětlení; a
  • požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý stav (zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Osobních údajů). Jestliže bude žádost Zákazníka shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Pokud Správce žádosti nevyhoví, může se Zákazník obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů; právo Zákazníka obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo tím není dotčeno.

Požádá-li Zákazník o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu společnost Coolcoco povinna tuto informaci předat. Coolcoco má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami Coolcoco a osob prezentujících na Portálu Coolcoco své zboží a/nebo služby na elektronickou adresu Zákazníka uvedenou v Objednávce a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Coolcoco na tuto adresu. Souhlas Zákazníka se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Zákazník je oprávněn kdykoli tento souhlas odvolat písemným oznámením doručeným na adresu U Rajské zahrady 3, 130 00 Praha. V případě provádění jakýchkoli plateb Zákazníkem souhlasí s jednorázovým poskytnutím a zpracováním svých Osobních údajů za účelem administrace platby také poskytovatelům platebních systémů nebo metod a dalších souvisejících služeb, a to výhradně v nezbytně nutném rozsahu a po nezbytně nutnou dobu.

IX. Doručování korespondence

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zákazníkovi je doručováno na adresu elektronické pošty uvedené v Objednávce.

Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty 10 dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

X. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah související s užitím Portálu Coolcoco nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka (spotřebitele) vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Řešení případných sporů je plně v jurisdikci soudu České republiky místně příslušného podle sídla společnosti Coolcoco.

Zákazníci se mohou obrátit se stížností na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), orgán státního dozoru pro oblast ochrany spotřebitele.

Coolcoco je oprávněna k této činnosti na základě živnostenského oprávnění a činnost nepodléhá jinému povolení. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad.

Coolcoco je oprávněna prodej Zboží nebo služeb na Portálu Coolcoco kdykoli ukončit.

Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení MKOP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

Kontaktní údaje zákaznické podpory Coolcoco a stejně tak adresa pro doručování prostřednictvím elektronické pošty je: info@mladykokos.cz, telefonní číslo: 733 444 130. Jakékoli dotazy, podněty, připomínky či stížnosti lze řešit na info@mladykokos.cz.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 8.3.2017.

x

košík

Ceny jsou uvedeny s DPH.

tvůj nákupní košík je prázdný

nahoru
zavřít
e-book jsem život zdarma